Foto 12
Foto 11
Foto 7
Foto 6
Foto 9
Foto 10
Foto 8
Foto 5
Foto 4
Foto 12
Foto 11
Foto 7
Foto 6
Foto 9
Foto 10
Foto 8
Foto 5
Foto 4
Domů Povinné údaje

Povinné údaje

Oficiální název: Obec Medový Újezd
Důvod a způsob založení: v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení)
Organizační struktura: viz. ZASTUPITELSTVO

Kontaktní spojení: Medový Újezd 14, 337 01 Rokycany 1
Úřední hodiny: St 16-18 hod. a Pá 16-18 hod. - pokladní,
St 17-18 hod. - starosta nebo její zástupce
Telefon: 371 792 069 - OÚ v době úředních hodin,
724 165 223 - starostka obce, 725 041 127 - místostarostka obce
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
WWW: http://www.medovyujezd.rokycansko.cz
Případné platby můžete poukázat na účet: 193568566/0300
IČO: 18243622
DIČ: CZ18243622
Rozpočet v tomto a předchozím roce uvedeny v sekci: ROZPOČET


Žádosti o informace:

Základní informace o činnosti obecního úřadu jsou k dispozici na OÚ

Postup při vyřizování žádostí, návrhů, stížností a jiných dožádání:

Po doručení obecnímu úřadu se každé podání posoudí podle obsahu. Jde-li o podnět ve správním řízení, ke kterému je příslušný obecní úřad, vyřizuje podání v souladu se správním řádem, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy.Pokud k řízení, jehož se podání týká, není příslušný obecní úřad, postoupí v souladu se zákonem a ve lhůtě zákonem stanovené takové podání příslušnému správnímu orgánu, popř. jinému subjektu.

Stížnosti:

Při vyřizování stížností postupují orgány obce podle platných právních předpisů.
O ústních stížnostech, které nelze vyřídit při jejich podání, je ten, kdo stížnost přijímá, povinen sepsat záznam.Pokud k vyřízení stížnosti není příslušný obecní úřad, postoupí ji do 5 dnů příslušnému orgánu.

Lhůty pro vyřízení stížností:

Stížnosti, které není třeba prošetřovat na místě nebo na podkladě vyjádření či spisového materiálu jiné organizace, musí být vyřízeny do 10 dnů od dne doručení správnímu orgánu. Pokud stížnost není možné vyřídit do 10 dnů nebo pokud stížnost nebyla podána ústně či doručena osobně, musí být stěžovateli písemně potvrzen příjem stížnosti do 5 dnů ode dne doručení. Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů o jejich doručení, musí být vyřízeny nejdéle do 30 dnů ode dne doručení obecnímu úřadu. Tuto lhůtu lze překročit jen výjimečně a se souhlasem starosty obce. O překročení lhůty musí být stěžovatel vyrozuměn. Stížnosti šetří komise, do jejichž působnosti předmět stížnosti náleží.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY:
podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení
(správní řád)

Proti každému správnímu rozhodnutí má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak, nebo pokud se účastník řízení odvolání nevzdal.

Poučení o opravném prostředku musí být součástí každého správního rozhodnutí.

Odvolání se podává u správního orgánu, který vydal napadené rozhodnutí, doručení jinému správnímu orgánu (i odvolacímu) nemá právní účinky.

Lhůta pro podání odvolání

Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. od ústního vyhlášení, pokud se účastník řízení vzdal práva na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, jinak ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí do vlastních rukou). Pokud byl účastník řízení nesprávně poučen, popř. nebyl poučen vůbec, prodlužuje se lhůta k podání odvolání na 3 měsíce ode dne oznámení rozhodnutí.Lhůta je zachována, pokud bylo odvolání poslední den lhůty předáno k poštovní přepravě.

Místo a způsob podání odvolání

Odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu lze podat písemně poštou nebo osobně v kanceláři obecního úřadu. Z odvolání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká (musí v něm být označeno napadené rozhodnutí) a co se navrhuje. Podání se posuzuje vždy podle obsahu. Odvolání musí být adresováno Obecnímu úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, a musí být vlastnoručně podepsáno účastníkem řízení – fyzickou osobou. Podání právnické osoby podepisuje osoba, která je oprávněna za ni činit právní úkony, což musí doložit (např. plnou mocí nebo výpisem z obchodního rejstříku).


Formuláře, nejdůležitější předpisy a odkazy

Informační systém veřejné správy: http://www.centralni-adresa.cz
Vše o státní správě v ČR: http://www.statnisprava.cz
Formuláře, návody pro řešení životních situací, zákony aj: http://www.mvcr.cz


Zákony – odkaz Sbírka zákonů

http://www.mvcr.cz
http://www.safetyshop.cz/legislativa
http://www.sbcr.cz
http://www.zakonik.cz
http://www.sagit.cz
http://www.bvb.cz/sbirka

Formuláře - odkaz Vzory formulářů

http://www.mvcr.cz
http://www.vzory.cz
http://www.form.cz
http://business.center.cz/business/sablony

Ministerstva

Ministerstvo vnitra: http://www.mvcr.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj: http://www.mmr.cz
Ministerstvo dopravy a spojů: http://www.mdcr.cz
Ministerstvo financí: http://www.mfcr.cz
Ministerstvo kultury: http://www.mkcr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu: http://www.mpo.cz
Ministerstvo zemědělství: http://www.mze.cz
Ministerstvo životního prostředí: http://www.env.cz
Ministerstvo obrany: http://www.army.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí: http://www.mpsv.cz
Ministerstvo spravedlnosti: http://www.justice.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: http://www.msmt.cz
Ministerstvo zahraničních věcí:
http://www.mzv.cz
Ministerstvo zdravotnictví: http://www.mzcr.cz

Instituce

Vláda ČR: http://www.vlada.cz
Kancelář prezidenta republiky: http://www.hrad.cz
Poslanecká sněmovna: http://www.psp.cz
Senát: http://www.senat.cz
Veřejný ochránce práv (ombudsman): http://www.ochrance.cz


Zastupitelstvo: http://www.volby.cz

Žádosti POV: http://www.isu.cz/pov/

 

Sazebník úhrad - sazebník úhrad je k dispozici na vyžádání na OÚ.

Výroční zpráva - poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.